Markerade projekt.

 • K2A AB

  Vega Staden Etapp 1-3


  Nyproduktion av knappt 500 hyreslägenheter. Etapp 1 och 2 är färdigställda och etapp 3 pågår. Markera i Nyköping utför konsultarbete såsom Kontrollansvarig, BAS-P, installationssakkunnig och byggledning i detta uppdrag.

 • Nyköpings Kommun

  Rosvalla Evenemangsarena


  Vi har utrett och tagit fram beslutsunderlag åt Nyköpings kommun avseende utbyte av kylmaskin för produktion av is i två ishallar samt återvinning till värme och varmvatten. Efter beslut i kommunen så fick vi uppdraget att projektleda entreprenaden. Vi har dessutom utför entreprenadbesiktningen när arbetena var färdiga.

 • Trafikverket

  Buller­skydds­skärmar och trafik­lednings­system


  E6.20 delen Åbromotet-Hagenmotet är en av flera viktiga kringleder i det övergripande vägnätet i Göteborg och förbinder såväl Hisingen som centrala och västra delarna av Göteborgs Stad. Kontinuerlig exploatering och planerad utveckling kommer att öka belastningen på Västerleden som redan är hårt trafikerad. För att möta behoven har vi fått i uppdrag att projektera nya bullerskyddsskärmar med en total längd av ca 2 km samt ett nytt trafikledningssystem för hela Söder-/Västerleden.

  I samma projekt projekterar vi också en ca 350 m lång bullerskyddsskärm längs E20 väster om Ånäsmotet.

  Illustration nya skärmar Västerleden: Krook och Tjäder.

  Beställare: Trafikverket

  Vill du veta mer?
  Kontakta Eric Lindbom

 • Ikano Bostad

  Vegastaden


  När Ikano Bostad ska bygga tre kvarter med flerbostadshus med totalt ca 480 bostadsrätter anlitades vi som geoteknisk konsult. Området ligger i ett geotekniskt komplext område där vi har projekterat markförstärkningar och ger rekommendationer för byggnadernas grundläggning. Vi hanterar även geotekniska frågeställningar som uppkommer i byggskedet.

 • VEIDEKKE ENTREPRENAD AB

  Energi- och Miljöcenter


  Det håller på att byggas ett nytt energi- och miljöcenter (EMC) vid Sobackens avfallsanläggning i Borås. Vi fick i uppdrag att projektera VA-ledningar, dagvattensystem och samordning med övrig teknisk försörjning. Anläggningen uppförs av Borås Energi- och Miljö tillsammans med Veidekke Entreprenad AB, Region Sydväst.

  Vid Sobackens avfallsanläggning byggs nytt avloppsreningsverk, kraftvärmeverk, slam- och rötningsanläggning samt biogasanläggning. Veidekke fick i uppdrag att utföra förberedande markarbeten samt anläggning av ledningar inne på Site. När vi kom in i projektet fanns det kravställning om att dagvatten skulle renas och fördröjas innan utsläpp till recipient. Därför projekterades en dagvattendamm med oljeavskiljare. Det fanns också kravställning som gällde uppsamling av regnvatten från tak för återinfiltration till grundvattnet. Stora infiltrationsmagasin projekterades under EMC-området, dit regnvattens leds för infiltration tillbaka till grundvattnet.

  Vill du veta mer?
  Kontakta Emma Kullgren

 • Partille kommun

  Yllebron


  Vi fick i uppdrag att projektera grundläggningsarbetena för en ny bro över Säveån i Partille. Brostöden grundlades med mantelburna pålar. Vi projekterade även stödkonstruktioner för de djupa jordschakterna. Därutöver hanterade vi ett flertal geotekniska frågeställningar som uppkom i byggskedet, bland annat grundläggning av byggkranar och formställning.

 • Betongbygg AS

  Rosenvinge Park


  När det skulle byggas nya flerbostadshus i Moss kommun i Norge anlitades vi som geoteknisk konsult. Inledningsvis sammanställdes de geotekniska förutsättningarna och grundläggningssätt valdes. Därefter projekterades pålgrundläggning och stödkonstruktioner för planerade schaktarbeten. Vi hanterade även de geotekniska frågeställningar som uppkom i byggskedet.

 • Partille kommun

  Kåbäcken


  På grund av skredrisk utmed Kåbäcken i Partille har det gjorts stabilitetshöjande åtgärder. De består av tryckbankar, avlastningsschakter samt omgrävning och utläggning av erosionsskydd i bäckfåran. Vårt uppdrag omfattade en detaljerad och fördjupad stabilitetsutredning, som senare följdes upp av detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag.

  Vill du veta mer?
  Kontakta Tomas Trapp

 • Kungälvs kommun

  Kungälvs Resecentrum


  I Kungälv byggdes ett nytt resecentrum, ett projekt där vi har upprättat förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Uppdraget omfattade både geotekniska förstärknings­åtgärder, dagvattenhantering och teknisk försörjning samt finplanering av ytskikt, planteringar och belysning.

  Kungälvs Resecentrum byggdes i ett strategiskt läge och samlar busstrafiken till en knutpunkt där docknings­hållplatserna integreras med motorvägs­hållplatser för expressbussar på E6:an och hållplatser på Konga­hälla­gatan. Resecentrumet är en del av det nya Kongahälla­området, där det på promenad­avstånd från centrum byggs både bostäder och handelscentrum.

  Vill du veta mer?
  Kontakta Eric Lindbom

 • Trafikverket och Göteborgs Stad

  Väg 155 Sörredsmotet


  Väg 155 Sörredsmotet är en totalentreprenad där vi är projektör till vår beställare Veidekke Entreprenad AB. De i sin tur bygger Sörredsmotet åt Trafikverket och Göteborgs Stad. Ombyggnationen innefattar bland annat en ny väg 155 med tre körfält i vardera riktning samt ny bro över väg 155. Busstrafiken får egna körfält och det kommer byggas nya kommunala gator med cirkulationsplatser och nya trafikreglerade korsningar.

  Väg 155 Sörredsmotet ligger på sydvästra Hisingen mellan Syrhålamotet och Ytterhamnsmotet. För att öka tillgängligheten till området kommer det även att upprättas nya busshållsplatslägen. I området förekommer många befintliga ledningar av olika ledningsslag, så som VA, gas, fjärrvärme, hetvatten, el och tele. Det måste tas stor hänsyn till dessa vid utbyggnaden av väganläggningen och anläggandet av nya ledningar. 

  Vill du veta mer?
  Kontakta Jens Hummel