Vi jobbar för framtiden.

Markera levererar produkter för ett projekts alla skeden, från tidiga utredningar till framtagande av bygghandlingar och förfrågnings­underlag.

I de flesta projekt krävs kunnande från ett antal områden och tillsammans arbetar vi för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. För de områden vi inte själva har kompetens samarbetar vi med andra konsultbolag och tar ett helhetsansvar för att leverera en komplett produkt till våra kunder.

Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Nyköping och Borås, men tar emot uppdrag över hela landet.

 • Väg och mark

  Vi är experter på infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Vi gör allt från pendelparkeringar till bostadsgator och komplexa motorvägs­etapper. Vi samordnar och leder projekteringen för samtliga expertområden för att kunden ska få en komplett handling med hög kvalitet i varje del.

 • Geoteknik

  Genom geotekniska undersökningar och beräkningar får vi fram utredningar som ofta ligger till grund för byggande av exempelvis vägar, broar och hus. Vi erbjuder även geotekniskt stöd under byggskedet, såsom dimensionering av spont o dylikt. Våra projekt omfattar även detaljplaner och stabilitetsutredningar.

 • Projektledning

  Att leda projekt kan ske i olika skeden, vi finns där både i projekterings- och byggskedet. Uppdragen varierar men återfinns främst inom mark- och anläggnings­sektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt. En viktig del i ett projekt är kostnadskalkyler och tidsplanering, vilket vi har lång erfarenhet av. Vi har även kompetens att utföra byggledning och kontroll av broar och konstruktioner.

 • VA

  Vi dimensionerar och utformar VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator. Vidare utför vi även projektering av VA-system för kommuner, privata exploatörer eller industri. Vår kompetens sträcker sig från tidiga skeden som exempelvis dagvattenutredningar till bygghandlingar och förfrågningsunderlag.

 • Projekt-, projekterings- och byggledning

  Vi har lång erfarenhet av att leda bygg- och installationsprojekt från tidiga skeden till slutbesiktning. Arbetet innefattar allt från upprättande av projektkalkyler, projekteringsledning, upphandling av entreprenörer, installationssamordning, ledning av bygget på arbetsplatsen och hantering av projektekonomi.

 • Landskapsarkitektur

  Vi gestaltar och utformar miljöer för människor i det offentliga rummet. Vi arbetar med ett tydligt flöde från inventering till analys, program, förslag och projektering. Våra idéer förankras i nära dialog med vår uppdragsgivare i projektets alla skeden. Vi arbetar med varierande uppdrag inom skolmiljöer, parker, gator och torg men även större infrastrukturprojekt. Oavsett storlek på projekt är vår största prioritet att se till projektets helhet och att skapa fungerande och hållbara lösningar som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

 • Bygglovshantering

  Bygglov är en viktig del av byggprocessen. Enligt Plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden besluta om lov inom tio veckor från att lovansökan inkom/ansågs vara komplett. Från och med årsskiftet 2018/2019 ska byggnadsnämnden sätta ner avgiften om kraven av tio veckor ej kan hållas. Vi har mångårig erfarenhet av att som konsult stötta upp byggnadsnämnder under vakanser, sjukskrivningar eller vid stort ärendeinflöde. Vi har även arbetat med att utveckla bygglovsprocessen i form av nya mallar samt bygglovstaxa.

 • Entreprenadbesiktningar

  Vi kan ta ett helhetsansvar för genomförande av entreprenadbesiktningar av hus- och installationsentreprenader. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller delar av den. Vi har besiktningsmän som är personcertifierade genom SP och SBR godkända.

 • Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen

  Enligt Plan- och bygglagen ska det vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder finnas en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Den kontrollansvarige bistår byggherren med att ta fram en kontrollplan samt att kontrollera att erforderliga kontroller utförs. Vi har kontrollansvarige med både behörighet N (normal art) samt K (komplicerad art).

 • Energideklarationer

  Vi utför Energideklarationer av fastigheter och nu är det dags att energideklarera byggnader på nytt. Det har gått tio år sedan energideklarationerna infördes. Eftersom energideklarationerna gäller i tio år måste därför många byggnadsägare upprätta nya energideklarationer. Vi har erfaren personal som är certifierad energiexpert.

 • Bro

  När broar och övriga byggnadsverk ska byggas finns vi där för att utforma och projektera, från tidiga skeden hela vägen till byggnation.