Expertområde

Dagvatten

Markera skapar hållbara hanteringar av dagvatten i staden. I ett nära samarbete med landskapsarkitekt och vägprojektör hittar vi smarta lösningar anpassade efter platsers förutsättningar och miljömässiga krav.

Vi finns med i hela processen, från att ta fram dagvattenutredningar som belyser det specifika områdets behov och möjligheter, till projektering av anmälningar för rening och fördröjning. Vi har erfarenhet av projektering av dagvattenhantering i både väg- och stadsmiljö med exempelvis regnväxtbäddar, infiltrationsytor, dammar eller skyfallsåtgärder.

Vill du veta mer?
Göteborg: Erik Carlsson
Karlstad: Joakim Bengtsson