Expertområde

Geoteknik

Genom geotekniska undersökningar och beräkningar tar vi på Markera fram utredningar som ligger till grund för byggande av exempelvis vägar, broar, hus och exploateringsområden. Våra projekt omfattar allt från tidiga förstudier till framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I våra utredningar kartlägger vi geotekniska och geohydrologiska förhållanden, föreslår lämpliga schakt- och grundläggningsmetoder samt beskriver behov av eventuella geotekniska förstärkningar.

Markera tar även fram bygghandlingar för geotekniska förstärkningsåtgärder och vi erbjuder geotekniskt stöd under byggskedet. Det kan exempelvis vara dimensionering av spont och dylikt. Ytterligare exempel på vad våra projekt omfattar är detaljplaner, stabilitets- och sättningsutredningar, skredriskkarteringar, markradonutredningar, grundvatten- och infiltrationsutredningar.

Vill du veta mer?
Göteborg/Karlstad: Johan Bengtsson