Kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Markera strävar alltid efter att skapa tjänster av högsta möjliga kvalitet, säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar i en säker och trygg arbetsmiljö och verkar för att verksamheten skall ha minsta möjliga påverkan på miljön.

För att uppnå detta har Markera ett integrerat ledningssystem som är cerifierat enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Ledningssystemet omfattar alla processer samt dess produkter, tjänster och personal samt alla kravelement i kvalitets- och miljöstandarderna.

Genom att arbeta i linje med kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, som är integrerade i vårt ledningssystem, försäkrar vi oss om att vi arbetar effektivt för att uppnå och överträffa våra kunders förväntningar. Vi har tagit fram en kvalitetspolicy som skall vägleda Markeras medarbetare i vår gemensamma syn på hur vi ser på kvalitet och hur det skall genomsyra varje del av vår verksamhet samt hur vi strävar efter att ständigt bli bättre och minimera avvikelser och kvalitetsbrister.

Det övergripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå utlovad och avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet. Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som våra beställare.

Vi värnar om vår verksamhets påverkan på miljön, och utför årligen miljöanalyser för att hitta områden där vi påverkar miljön omkring oss negativt. Genom att upprätta mål och handlingsplan för vårt miljöarbete minimerar vi vår negativa påverkan på naturen över tid.

Miljöstandarden ISO 14001:2015 är integrerad i vårt ledningssystem, vilket innebär att vi tar aktiv hänsyn till hur vi påverkar miljön. Vi har en miljöpolicy och en rutin för löpande miljöarbete. Vi har gjort en miljöanalys och utifrån de miljöaspekter som analysen pekar på som betydande, har vi tagit fram mål och handlingsplaner för vårt miljöarbete. Dessa handlingsplaner utvecklas hela tiden.

Vi är också fokuserade på arbetsmiljöområdet. Vi skall erbjuda våra kunder ett kvalitativt urval av tjänster som säkerställer en god arbetsmiljö samtidigt som vi minimerar verksamhetens påverkan på miljön.

Framtagande av mål är en viktig del av vår verksamhet och genomsyrar verksamheten, från en övergripande, strategisk nivå ner till alla delar av den operativa verksamheten. Målen utvinns ur vår affärsidé, våra policys samt våra värdegrunder.

Kvalitetspolicy

Våra uppdrag skall drivas kostnadseffektivt och hela tiden sträva efter att lägga arbetet på rätt nivå i förhållande till vad kunden efterfrågar. Vi ska vara proaktiva genom att komma med förslag och se möjligheter. Vi skall vara det naturliga valet för beställare för att få bra handlingar med avseende på teknik, kostnad samt tidhållning.

Markera ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor, vedertagna installationsmetoder och tillämpliga författningskrav. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt samgranskning/slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med våra underkonsulter. Tillsammans levererar vi efterfrågad produkt till rätt kvalitet och kostnad.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Markera skall ha en god lönsamhet. Det ger oss möjlighet att utveckla vårt kunnande samt vara en trygg arbetsgivare och attraktiva samarbetsparter för våra kunder.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Markera verkar för att vi i vårt arbete skall förebygga så att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vår personal, underkonsulter och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.

Vi uppnår våra miljömål dels genom ett fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete. Vi bistår kunden vid val av energitekniska lösningar som beaktar miljöpåverkan.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetmiljöpolicy

Företaget ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare, underkonsulter och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Våra medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att följa lagar och föreskrifter samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga ansvarar även för att påtala risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef, kontaktperson på uppdrag eller skyddsombud på arbetsplatsen.