Projekt
Veidekke Entreprenad AB

Energi- och Miljöcenter

Det håller på att byggas ett nytt energi- och miljöcenter (EMC) vid Sobackens avfallsanläggning i Borås. Vi fick i uppdrag att projektera VA-ledningar, dagvattensystem och samordning med övrig teknisk försörjning. Anläggningen uppförs av Borås Energi- och Miljö tillsammans med Veidekke Entreprenad AB, Region Sydväst.

Vid Sobackens avfallsanläggning byggs nytt avloppsreningsverk, kraftvärmeverk, slam- och rötningsanläggning samt biogasanläggning. Veidekke fick i uppdrag att utföra förberedande markarbeten samt anläggning av ledningar inne på Site. När vi kom in i projektet fanns det kravställning om att dagvatten skulle renas och fördröjas innan utsläpp till recipient. Därför projekterades en dagvattendamm med oljeavskiljare. Det fanns också kravställning som gällde uppsamling av regnvatten från tak för återinfiltration till grundvattnet. Stora infiltrationsmagasin projekterades under EMC-området, dit regnvattens leds för infiltration tillbaka till grundvattnet.

Vill du veta mer?
Kontakta Emma Kullgren