Projekt
Trafikverket

Buller­skydd & trafik­lednings­system

E6.20 delen Åbromotet-Hagenmotet är en av flera viktiga kringleder i det övergripande vägnätet i Göteborg och förbinder såväl Hisingen som centrala och västra delarna av Göteborgs Stad.

Kontinuerlig exploatering och planerad utveckling kommer att öka belastningen på Västerleden som redan är hårt trafikerad. För att möta behoven har vi fått i uppdrag att projektera nya bullerskyddsskärmar med en total längd av ca 2 km samt ett nytt trafikledningssystem för hela Söder-/Västerleden.

I samma projekt projekterar vi också en ca 350 m lång bullerskyddsskärm längs E20 väster om Ånäsmotet.

Illustration nya skärmar Västerleden: Krook och Tjäder.

Vill du veta mer?
Kontakta Eric Lindbom