Projekt
Trafikverket

Väg 168, delen genom Tjuvkil

Trafikverket tillsammans med Kungälvs kommun driver projektet för en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed väg 168 från ”Fästning till Fästning”, syftandes på fästningarna i Kungälv och Marstrand. Markera har erhållit uppdraget att detaljprojektera anläggningen och upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden.

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 och ingår i det lokala vägnätet. I Tjuvkil fungerar vägen både som en lokal länk mellan bebyggelsen i området och som en genomfartsväg för trafikanter till och från Marstrand, Nordön och Koön. All trafik med bil, buss och cykel till öarna passerar genom Tjuvkil och under sommartid samt vid större event i Marstrand är trafikökningen på väg 168 markant. I Tjuvkil planerar Kungälvs kommun för utbyggnad av fler bostäder genom nya detaljplaner vilket kommer leda till ökade trafikflöden.

Projektet syftar till att trafiksäkerheten ska bli bättre för de oskyddade trafikanterna på sträckan genom att en parallell gång- och cykelväg anläggs utmed väg 168 och att standarden på busshållplatserna höjs. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer även att genomföras i korsningarna på sträckan genom ombyggnad och anläggande av refuger för säkra passager tvärs vägen.

I samband med projektet genomförs även ett flertal bullerskyddsåtgärder för att förbättra bullersituationen i området, där flera fastigheter redan idag bullerstörda.

Projektet genomförs med stor hänsyn till kulturhistoriska värden i området. Längs sträckan står det många stenmurar och stengärdesgårdar som vittnar om bygdens agrara historia. Murarna utgör också en viktig del i förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området och flertalet är också biotopskyddade. Murar som berörs av åtgärderna på vägen kommer att återuppbyggas i likvärdiga miljöer för att behålla deras funktion både för kultur och natur. En kulturhistorisk intressant bykärna finns i områdets östra del och omsorg läggs på att anpassa vägutformningen för att undvika intrång eller bevara kulturhistoriska objekt i dessa miljöer.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson