Projekt
Trafikverket

Väg 27 Bredasten-Ulås

Markera har fått i uppdrag att ta fram vägplan för sträckan Bredasten-Ulås på väg 27 utanför Värnamo.

Arbetet börjar med ett Samrådsunderlag för därefter övergå till Samrådshandling.

Dagens väg som är cirka 8 meter bred ska uppgraderas till en mötesfri 2+1 väg med planskilda korsningar i samband med nya busshållplatser.

Enskilda vägnätet ska ses över med ny anslutning från Ulås till väg 27 och en separat gång- och cykelbana ska anläggas utmed hela sträckan.

Vidare ska viltstängsel sättas upp och i samband med detta ska möjliga faunapassager studeras.

Bullersituationen utmed sträckan ska inventeras och åtgärder ska tas fram för att klara uppsatta krav.

Vill du veta mer?
Kontakta Kent Sjöholm