Vi utvecklar samhällen.

Mångsidig expertis.

Med våra specialistkunskaper inom samhällsbyggnadsområdet är vi med och utformar infrastruktur och förnyar städer. Vi finns med i hela processen: från idé till utveckling, planering och ledning ända fram till slutresultatet.

Våra projekt är både små och stora, ofta med offentliga beställare som kommuner och Trafikverket. Vi har även privata beställare som fastighetsbolag, industrier och entreprenörer. Markera är en grupp av självständiga och personalägda konsultbolag med experter på flera områden — och tillsammans arbetar vi för att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar.

 • Markerat projekt

  Vegastaden


  När Ikano Bostad ska bygga tre kvarter med flerbostadshus med totalt ca 480 bostadsrätter anlitades vi som geoteknisk konsult. Området ligger i ett geotekniskt komplext område där vi har projekterat markförstärkningar och ger rekommendationer för byggnadernas grundläggning. Vi hanterar även geotekniska frågeställningar som uppkommer i byggskedet.

 • Markerat projekt

  Faunapassager


  För att minska antalet viltolyckor på E6:an har vi tagit fram en vägplan och bygghandling för anläggning av en ekodukt. Projektet sträcker sig mellan Torrekullamotet i norr och trafikplats Kungsbacka N i söder. Vi har också tagit fram åtgärder på befintligt vägsystem längs sträckan, för att på sikt gynna faunan med minskade antal viltolyckor och bättre förutsättningar för att passera motorvägen.

 • Markerat projekt

  Buller­skydds­skärmar och trafik­lednings­system


  E6.20 delen Åbromotet-Hagenmotet är en av flera viktiga kringleder i det övergripande vägnätet i Göteborg och förbinder såväl Hisingen som centrala och västra delarna av Göteborgs Stad. Kontinuerlig exploatering och planerad utveckling kommer att öka belastningen på Västerleden som redan är hårt trafikerad. För att möta behoven har vi fått i uppdrag att projektera nya bullerskyddsskärmar med en total längd av ca 2 km samt ett nytt trafikledningssystem för hela Söder-/Västerleden.

Markera din karriär.

Vi söker alltid intressanta medarbetare inom samhällsbyggnadsområdet. Är du civilingenjör, högskoleingenjör eller likvärdigt utbildad samt vill vara med och utveckla samhället? Hos oss på Markera får du expertkollegor med mångårig erfarenhet 
— och du får goda möjligheter till personlig utveckling.